:: Proizvodi  

ELEKTROENERGETIKA

- Transformatorske stanice
- Niskonaponski razvodi
- Kompenzacije jalove energije
- Elektroenergetski vodovi

ENERGETSKA UČINKOVITOST

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

ELEKTROMOTORNI POGONI I UPRAVLJANJE

- Napajanje i regulacija
- Upravljanje i nadzor

INDUSTRIJSKI RASHLAD

ELEKTROENERGETIKA

Transformatorske stanice

- Transformatorske stanice su namjenjene za napajanje električnom energijom tvornica, ureda i drugih objekata, a podrazumjevaju kompletnu strukturu koja uključuje dovodni srednjenaponski vod, srednjenaponski dovodni, mjerni i razvodni blok, energetske transformatore, niskonaponske dovode i razvodni blok, odvodne niskonaponske vodove, zaštite, prateću opremu i pomoćne razvode.
Primjenjena oprema je proizvod svjetski potvrđenih proizvođača.

D.V.V. obavlja:

- konzalting pri odabiru tehničkog rješenja i projektiranju srednjenaponskog dovoda za napajanje tvornice ili njenih dijelova električnom energijom,
konzalting pri odabiru tehničkog rješenja i projektiranju kompletne ili djelomične distribucije električne energije u tvornicama i poduzećima,
suradnju pri projektiranju građevinskog dijela transformatorske stanice, pripremi potrebne dokumentacije i dozvola, projektiranje elektro-dijela transformatorske stanice, odabir opreme srednjenaponskog dovoda i razvoda, transformatora i niskonaponskog razvoda i odvoda, izvođenje radova za priključenje tvornice na srednjenaponsku mrežu, odnosno polaganje priključnih vodova (nazemno i podzemno), izradu, ugradnju, ispitivanje, puštanje u pogon i održavanje:

- srednjenaponskih dovoda i razvoda

- energetskih transformatora

- niskonaponskih razvoda i odvoda

- sustava mjerenja i zaštita

- agregatskih niskonaponskih postrojenja (pogonski motor - generator), i uvođenja postrojenja u sustav napajanja

- mikroprocesorskih sustava upravljanja i nadzora transformatorske stanice, u smislu praćenja utroška električne energije, ukupne i po pojedinim odvodima, registraciji bitnih događaja i stanja i sl.

- automatskih sustava kompenzacije jalove energije (kondezatorski sustavi i sustavi sa
kondenzatorima i prigušnicama)

Referentni projekti - IZGRADNJE ->

Referentni projekti - REKONSTRUKCIJE ->

 

Niskonaponski razvodi

Niskonaponski razvodi su namjenjeni za razvođenje niskog napona od transformatorske stanice po objektima, do pojedinih potrošača. Razvodi uključuju dovodne vodove, prekidače sa potrebnim zaštitama, opremu za kompenzaciju jalove energije, razvodne sabirnice i priključke, odvodne vodove, mjernu opremu, signalizaciju i sklopove i uređaje za nadzor i upravljanje.

Oprema se odabire u ovisnosti o potrebama potrošača, npr. za prehrambenu i kemijsku industriju, za prljave proizvodne prostore, za sustave gdje je prisutna viša temperatura, vlaga, agresivna sredina, za sustave na otvorenom prostoru i sl..

D.V.V. obavlja:

Projektiranje, izradu, ugradnju, ispitivanje, puštanje u pogon i održavanje svih vrsta razvoda i podrazvoda, npr.:

- automatskih sustava kompenzacije jalove energije pojedinih potrošača (strojevi, motorni pogoni i sl.)

- razvodnih ormara za napajanje pojedinih većih potrošača ili skupina manjih potrošača

- podrazvodnih ormarića i razvodnih kutija za napajanje manjih potrošača

- ormara i ormarića sa potrebnim napajanjima za npr. pojedine strojeve, proizvodne
linije, motorne pogone i sl.

- ormara sa raznom opremom, npr. sa raznim mjernim elementima i instrumentima, brojilima el. energije, sustavima zaštita, sustavima signalizacija i alarma, uređajima za upravljanje i nadzor nad pojedinim sustavima ili objektima, i sl..

Referentni projekti ->

 

Kompenzacije jalove energije

U proizvodnim i sličnim postrojenjima gdje potrošači imaju izraženu induktivnu komponentu odnosno cosφ induktivni, npr. postrojenja sa većim brojem elektromotornih pogona, transformatora, fluorescentna rasvjeta i slično, uzima se iz mreže, osim djelatne energije i određeni iznos jalove energije. Ta energija dodatno opterećuje mrežu i razvodno postrojenje, stvara gubitke a dodatno se i naplaćuje.
Za kompenzaciju te jalove energije u postrojenja se, što bliže potrošaču, ugrađuju sustavi za kompenzaciju jalove energije. Ti sustavi se obično sastoje od kompenzacijskih kondenzatora ili kondenzatora i prigušnica koji mogu biti fiksno priključeni ili se uključuju u količini ovisno o veličini jalove energije. Za uključenje pojedinih stupnjeva kompenzacije se koriste uređaji - regulatori koji automatski održavaju željeni cosφ.

D.V.V. obavlja:

- konzalting pri odabiru tehničkog rješenja i projektiranju sustava kompenzacije jalove energije

- projektiranje sustava kompenzacije jalove energije

- izrada, ugradnja, spajanje i puštanje u pogon sustava kompenzacije jalove energije sa kondenzatorima ili kondenzatorima i prigušnicama sa automatskim regulatorima koji održavaju željeni cosφ neovisno o opterećenju

- rekonstrukcije, održavanje, i servisiranje postojećih sustava kompenzacije jalove energije.

Referentni projekti ->

 

Elektroenergetski vodovi

Elektroenergetski vodovi povezuju transformatorske stanice međusobno ili sa razvodnim postrojenjima i dalje od razvodnih postrojenja prema podrazvodima ili potrošačima. Mogu biti izvedeni kao dalekovodi ili kabelski vodovi položeni u zemlju, na noseće konstrukcije, na konzole na zidovima i sl.

D.V.V. obavlja:

- konzalting pri odabiru tehničkog rješenja i projektiranju elektroenergetskih vodova

- projektiranje elektroenergetskih vodova

- postavljanje, spajanje i puštanje u pogon elektroenergetskih vodova

- rekonstrukcije, održavanje, i servisiranje postojećih elektroenergetskih vodova

Referentni projekti ->